ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Ρυθμίσεις για επιχειρηματικά δάνεια με εξασφάλιση

24 Ιουλίου 2021

Εάν έχετε λάβει επιχειρηματικό δάνειο με εξασφάλιση και δυσκολεύεστε να το αποπληρώσετε, δείτε πώς μπορείτε να το ρυθμίσετε. Λαμβάνουμε υπόψη τα οικονομικά στοιχεία σας και σας προτείνουμε τη ρύθμιση που σας ταιριάζει.

Προσωρινή μείωση της δόσης δανείου

Μειώνουμε τη δόση του δανείου σας για συγκεκριμένο διάστημα, ώστε να προσεγγίζει την τρέχουσα δυνατότητα αποπληρωμής σας.

Το όφελός σας

Εξασφαλίζετε χαμηλότερη δόση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, διασφαλίζετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας.

Επέκταση διάρκειας δανείου και μείωση του συμβατικού επιτοκίου

Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε τη διάρκεια του επιχειρηματικού δανείου σας και συνδυαστικά να μειώσετε μόνιμα το επιτόκιό του.

Για να καθορίσουμε τη διάρκεια και το επιτόκιο της ρύθμισης που σας προτείνουμε, αξιολογούμε τα οικονομικά στοιχεία σας.

Το όφελός σας

Με την αύξηση της διάρκειας πληρώνετε χαμηλότερη δόση για όλη την υπόλοιπη νέα διάρκεια του επιχειρηματικού δανείου σας.

Με τη μείωση του συμβατικού επιτοκίου μειώνεται και το ποσό που έχετε να αποπληρώσετε.

Διαχωρισμός οφειλής

Έχετε τη δυνατότητα να αποπληρώνετε μόνο το μέρος της οφειλής σας που ανταποκρίνεται στην τρέχουσα δυνατότητα αποπληρωμής σας. Αυτό αποσβένεται τοκοχρεολυτικά με μειωμένο επιτόκιο και συγκεκριμένη διάρκεια.

Για το υπόλοιπο μέρος της οφειλής σας:

  • δεν υπάρχει απαίτηση δόσης τα πρώτα χρόνια
  • δεν υπάρχει επιβάρυνση με επιτόκιο

Στη λήξη της προνομιακής περιόδου η οφειλή σας θα αποσβένεται τοκοχρεωλυτικά με τους ίδιους όρους που ισχύουν και στο μέρος της απαίτησης για το οποίο ήδη πληρώνετε δόση.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με ελάφρυνση χρέους.

Για να καθορίσουμε τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης, αξιολογούμε τα οικονομικά στοιχεία σας.

Το όφελός σας

Εξασφαλίζετε σημαντικά χαμηλότερη δόση, που βασίζεται στην τρέχουσα δυνατότητα αποπληρωμής σας.

Εφόσον τηρήσετε τη ρύθμισή σας, ενδέχεται να απαλλαγείτε και από ένα μέρος της οφειλής σας.

Αποπληρωμή μόνο κεφαλαίου

Λαμβάνετε προνομιακό επιτόκιο για το δάνειό σας που ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο διάστημα αυτό ενδέχεται να μειωθεί κι άλλο η δόση που πληρώνετε.

Μετά τη λήξη της προνομιακής περιόδου, το επιτόκιο του δανείου σας επανέρχεται στο ύψος που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της ρύθμισης για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου σας.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με απαλλαγή μέρους της οφειλής σας.

Για να καθορίσουμε τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης, αξιολογούμε τα οικονομικά στοιχεία σας.

Το όφελός σας

Εξασφαλίζετε χαμηλότερη δόση, που βασίζεται στην τρέχουσα δυνατότητα αποπληρωμής σας.

Εφόσον τηρήσετε τη ρύθμισή σας, ενδέχεται να απαλλαγείτε και από ένα μέρος της οφειλής σας.

Ελάφρυνση χρέους

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ένα σημαντικό μέρος της οφειλής σας και να πληρώνετε χαμηλότερη δόση κάθε μήνα. Παράλληλα, μπορείτε να επεκτείνετε την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου σας και να μειώσετε το υφιστάμενο επιτόκιο.

Για να καθορίσουμε τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης, αξιολογούμε τα οικονομικά στοιχεία σας.

Το όφελός σας

Εφόσον τηρήσετε τη ρύθμισή σας, κατά τη λήξη της απαλλάσσεστε από το υπόλοιπο της αρχικής οφειλής σας.

Οριστική διευθέτηση χρέους

Εάν βρίσκεστε σε οικονομική δυσχέρεια, έχετε τη δυνατότητα να διευθετήσετε οριστικά το χρέος σας. Αρκεί να εξοφλήσετε εφάπαξ μέρος του δανείου σας.

Για την οριστική διευθέτηση του χρέους σας λαμβάνουμε υπόψη τα οικονομικά στοιχεία σας που αποδεικνύουν την οικονομική δυσχέρεια στην οποία βρίσκεστε.

Το όφελός σας

Διευθετείτε οριστικά το χρέος σας με έκπτωση. Απαλλάσσεστε από το υπόλοιπο της οφειλής σας.

Δείτε κι άλλες λύσεις για οριστική διευθέτηση για δάνεια με εξασφάλιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή