ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Πρόγραμμα Γέφυρα: Επιδότηση δόσεων για δάνεια πληγέντων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία

13 Ιουλίου 2021

Στηρίζουμε και διευκολύνουμε τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση του Covid-19. Συμμετέχουμε στο νέο Πρόγραμμα Γέφυρα του Ελληνικού Δημοσίου, που αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους και επιδοτεί τις δόσεις δανείων που έχουν δοθεί με προσημείωση ή υποθήκη της κύριας κατοικίας σε ιδιώτες και επαγγελματίες δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα). Σας βοηθάμε να αντεπεξέλθετε στις δανειακές υποχρεώσεις σας, ακόμη κι αν το δάνειό σας είναι σε καθυστέρηση ή καταγγελία.

Το Πρόγραμμα Γέφυρα έχει διάρκεια έως και 9 μήνες. Η επιδότηση είναι κλιμακούμενη ανά τρίμηνο και φτάνει έως και το 90% της δόσης ή έως τα 600€ ανά δόση.

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα έληξε στις 31.10.2020. Η προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών μη εξυπηρετούμενων ή/και καταγγελμένων δανείων παρατείνεται έως και τις 31.03.2021, σύμφωνα με παράταση που τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2021.

Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος επιδότησης δόσης

Πληρώνετε μικρότερο ποσό για τη δόση του δανείου σας για έως και 9 μήνες, λόγω της συνεισφοράς του Δημοσίου. Ταυτόχρονα, το δάνειό σας καθίσταται ενήμερο και προστατεύετε την κυρία κατοικία σας.

Μικρότερο ποσό δόσης

Πληρώνετε μικρότερο ποσό για τη δόση του δανείου σας με εξασφάλιση την κύρια κατοικία για έως και 9 μήνες, καθώς το Δημόσιο συνεισφέρει έως και 90% στην πληρωμή της δόσης σας.

Για να επωφεληθείτε από την επιδότηση δόσεων, είναι σημαντικό να έχουν ρυθμιστεί τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σας και να είστε συνεπής στην καταβολή των δόσεών σας στη διάρκεια της επιδότησης ή/και της περιόδου επιτήρησης.

Ενημέρωση οφειλών

Ακόμη κι αν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές, το δάνειό σας καθίσταται πλήρως ενήμερο, καθώς:

 • Εάν έχετε οφειλές σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες, αυτές προστίθενται στο κεφάλαιο του δανείου σας (κεφαλαιοποίηση) πριν αρχίσετε να λαμβάνετε την επιδότηση δόσεων, εφόσον αδυνατείτε να τις καταβάλετε.
 • Εάν έχετε οφειλές σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες ή σε καταγγελία, προχωράμε σε ρύθμιση για να μπορέσετε να λάβετε την επιδότηση δόσεων.

Προστασία κύριας κατοικίας

Προστατεύετε την κύρια κατοικία σας για το διάστημα που λαμβάνετε την επιδότηση δόσεων, εφόσον οι δόσεις σας καταβάλλονται κανονικά με τη συνεισφορά του Δημοσίου.

Κατηγορίες επιδότησης

Το ποσοστό και το ανώτατο ποσό επιδότησης, καθώς και άλλες παράμετροι του προγράμματος εξαρτώνται από την κατηγορία επιδότησης στην οποία ανήκετε. Οι κατηγορίες επιδότησης είναι 3:

 • 1η κατηγορία επιδότησης: Ενήμερα δάνεια χωρίς οφειλές ή δάνεια με οφειλές έως 90 ημέρες στις 29.02.2020.
 • 2η κατηγορία επιδότησης: Δάνεια με οφειλές πάνω από 90 ημέρες στις 29.02.2020.
 • 3η κατηγορία επιδότησης: Δάνεια σε καταγγελία στις 29.02.2020.

Αναλυτικά για τις κατηγορίες επιδότησης, ανατρέξτε στον Ν.4714/31.07.2020.

Προϋποθέσεις για να λάβετε επιδότηση

Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων, πρέπει να ισχύουν αθροιστικά, μεταξύ άλλων, αυτές οι βασικές προϋποθέσεις:

 • Να είστε φυσικό πρόσωπο που έχει πληγεί αποδεδειγμένα από τον Covid-19 είτε ο/η ίδιος/α είτε ο/η σύζυγος είτε εξαρτώμενο μέλος και έχει ενταχθεί στα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του Covid-19.  Εάν το δάνειό σας είναι σε καταγγελία και υπάρχουν συνοφειλέτες ή εγγυητές, πρέπει και αυτοί να ανήκουν στους πληγέντες από τον Covid-19.
 • Να έχετε εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή σε ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας στο ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία σας. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα.
 • Να μην έχετε υπαχθεί ήδη σε κάποιον από αυτούς τους νόμους για το δάνειό σας:
 • Να μην υφίσταται εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ή άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.
 • Να πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ν.4714/2020 σχετικά με το σύνολο της ακίνητης περιουσίας σας και του/της συζύγου σας και των εξαρτώμενων μελών, τη φορολογητέα αξία της κύριας κατοικίας σας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, το οικογενειακό εισόδημά σας, τις καταθέσεις σας, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα σας και το συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο της οφειλής ανά πιστωτή.

Βρείτε χρήσιμο υλικό για το πρόγραμμα επιδότηση δόσεων και τις προϋποθέσεις για να λάβετε επιδότηση στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Τα χαρακτηριστικά της επιδότησης

Το πρόγραμμα επιδοτεί έως και το 90% της δόσης του δανείου σας, με μέγιστο ποσό επιδότησης ανά δόση τα 600€, για 9 μήνες. Το ποσοστό επιδότησης μεταβάλλεται κάθε 3 μήνες.

Το ποσοστό και το ανώτατο ποσό επιδότησης, καθώς και άλλες παράμετροι του προγράμματος εξαρτώνται από την κατηγορία επιδότησης στην οποία ανήκετε. Συγκεκριμένα:

Επιδότηση δόσεων δανείου

Το πρόγραμμα σάς παρέχει για πρώτη φορά κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου σας για έως 9 μήνες και έως τον Δεκέμβριο του 2021.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90% της δόσης του δανείου σας για τους 3 πρώτους μήνες ή έως το ποσό των 600€ ανά δόση για τη συνολική διάρκεια της επιδότησης, ανάλογα με την κατηγορία επιδότησης στην οποία ανήκετε:

 • 1η κατηγορία επιδότησης: Επιδότηση έως 90% της δόσης, με ανώτατο όριο τα 600€.
 • 2η κατηγορία επιδότησης: Επιδότηση έως 80% της δόσης, με ανώτατο όριο τα 500€.
 • 3η κατηγορία επιδότησης: Επιδότηση έως 60% της δόσης, με ανώτατο όριο τα 300€.

Για επιχειρηματικά δάνεια, η συνεισφορά του Δημοσίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του εφαρμοστέου κατά περίπτωση Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Κλιμακούμενη επιδότηση

Η επιδότηση στη δόση θα μεταβάλλεται κάθε 3 μήνες ανάλογα με την κατηγορία επιδότησης στην οποία ανήκετε:

 • 1η κατηγορία επιδότησης

  • Α' τρίμηνο: 90% της δόσης
  • Β' τρίμηνο: 80% της δόσης
  • Γ' τρίμηνο: 70% της δόσης
 • 2η κατηγορία επιδότησης

  • Α' τρίμηνο: 80% της δόσης
  • Β' τρίμηνο: 70% της δόσης
  • Γ' τρίμηνο: 60% της δόση
 • 3η κατηγορία επιδότησης

  • Α' τρίμηνο: 60% της δόσης
  • Β' τρίμηνο: 50% της δόσης
  • Γ' τρίμηνο: 30% της δόσης

Έγκριση και έναρξη επιδότησης

Η επιδότηση θα μπορέσει να εφαρμοστεί αφού υποβάλετε την online αίτησή σας στην πλατφόρμα του προγράμματος και αφού έχετε τακτοποιήσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Συγκεκριμένα:

 • Εάν είστε ενήμερος δανειολήπτης, η εφαρμογή της επιδότησης θα ξεκινήσει από την επόμενη δόση μετά την τελική έγκριση της αίτησης σας για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
 • Εάν το δάνειό σας είναι σε καθυστέρηση ή σε καταγγελία, για να ξεκινήσει η επιδότηση των δόσεων πρέπει πρώτα οι οφειλές σας, εάν δεν τις εξοφλήσετε, είτε να προστεθούν στο κεφάλαιο του δανείου σας (κεφαλαιοποίηση) είτε να ρυθμιστούν σε συνεργασία με την τράπεζα. Η ρύθμιση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.03.2021, σύμφωνα με 3μηνη παράταση που τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2021.

Εάν είστε επιλέξιμος στο Προγράμματος Γέφυρα και έχετε ήδη λάβει αναστολή δόσεων για οφειλές σας για τις οποίες εγκρίνεται η συνεισφορά του Προγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε να:

 • Διακοπεί η αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς.
 • Ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς μετά την ολοκλήρωση της αναστολής που έχετε λάβει.

Μπορεί να χορηγηθεί επιπλέον επιμήκυνση της αναστολής που έχετε λάβει για οφειλή σας, μετά τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας της οφειλής.

Σε κάθε περίπτωση, η συνεισφορά δεν μπορεί να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 9 μηνών από τις 31.03.2021.

Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα σας. Η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται κάθε μήνα στον ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης των οφειλών σας που έχουν αποσταλεί στην πλατφόρμα του προγράμματος.

Η συνεισφορά δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Ο λογαριασμός πιστώνεται μόνο από το Δημόσιο με το ποσό της συνεισφοράς και χρεώνεται μόνο για την πίστωση του λογαριασμού του δανείου.

Παρακολούθηση επιδότησης

Μέσα από το e-Banking της Eurobank και το Eurobank Mobile App παρακολουθείτε τις κινήσεις του ακατάσχετου λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται η επιδότησή σας. Έτσι, μπορείτε να ενημερώνεστε έγκαιρα και εύκολα για τις καταβολές του ποσοστού της δόσης σας από το Δημόσιο.

Στην ενότητα Η καθημερινότητά μου βλέπετε τον Ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό σας. Επιλέγετε ΠΡΟΒΟΛΗ για να δείτε το ιστορικό των καταβολών στον λογαριασμό.

Επιπλέον, μπορείτε να κατεβάσετε αντίγραφο των κινήσεων του ακατάσχετου λογαριασμού. Δεν μπορείτε να κάνετε συναλλαγές από αυτόν τον λογαριασμό.

Βήμα-βήμα η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα έληξε στις 31.10.2020. Εάν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτές κεφαλαιοποιούνται ή πρέπει να τις ρυθμίσετε μαζί μας, ανάλογα με τον βαθμό της καθυστέρησης.

1. Online αίτηση

Υποβάλλετε online την αίτησή σας στην πλατφόρμα του προγράμματος για επιδότηση δόσεων των δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης):

 1. Συνδέεστε με τους κωδικούς σας TAXISnet.
 2. Συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία για εσάς και την κύρια κατοικία σας. Εάν έχετε σύζυγο ή εξαρτώμενα μέλη ή έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με κάποιο πρόσωπο, συμπληρώνετε και τα δικά τους στοιχεία.
 3. Δηλώνετε την κύρια κατοικία σας.
 4. Δηλώνετε τις καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα σας στο εξωτερικό.
 5. Υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας.

Μπορείτε να υποβάλετε μόνο μία αίτηση.

2. Συναίνεση μελών οικογένειας

Η επιλεξιμότητά σας αξιολογείται σε επίπεδο οικογένειας. Γι’ αυτό τα μέλη της οικογένειάς σας (σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εξαρτώμενα μέλη) είναι απαραίτητο να συναινέσουν στην άρση του φορολογικού απορρήτου τους.

Λαμβάνετε μήνυμα που σας ενημερώνει σχετικά.

Για να συναινέσουν, τα μέλη της οικογένειάς σας συνδέονται στην πλατφόρμα του προγράμματος με τους δικούς τους κωδικούς TAXISnet.

3. Αντιστοίχιση κύριας κατοικίας με προσημείωση

Από την πλατφόρμα του προγράμματος λαμβάνουμε τα στοιχεία της αίτησής σας. Αντιστοιχίζουμε την κύρια κατοικία σας με το ακίνητο που συνδέεται με το δάνειό σας.

Λαμβάνετε email που σας ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε η αντιστοίχιση.

Εάν η αντιστοίχιση δεν μπορεί να γίνει με βάση τα στοιχεία που έχουμε, λαμβάνετε email που σας ειδοποιεί να κάνετε εσείς τη σχετική αντιστοίχιση μέσα από την πλατφόρμα του προγράμματος.

 1. Συνδέεστε με τους κωδικούς σας TAXISnet.
 2. Αντιστοιχίζετε την κύρια κατοικία σας με το ακίνητο που συνδέεται με το δάνειό σας.

Η αντιστοίχιση πρέπει να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την ενημέρωση που λαμβάνετε με email. Διαφορετικά, η αίτησή σας ακυρώνεται.

4. Προέγκριση επιδότησης Δημοσίου

Με βάση τα στοιχεία που συμπληρώσατε στην αίτησή σας, η πλατφόρμα του προγράμματος πραγματοποιεί έναν αρχικό έλεγχο της επιλεξιμότητάς σας. Εντοπίζει τις οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης.

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, η πλατφόρμα του προγράμματος προεγκρίνει αυτόματα την επιδότηση Δημοσίου και ενημερώνει την τράπεζα.

5. Άνοιγμα ακατάσχετου λογαριασμού

Μέσω της τράπεζας ανοίγεται ακατάσχετος λογαριασμός για να πιστώνεται εκεί η επιδότηση της δόσης του δανείου σας από το πρόγραμμα.

Ο IBAN του ακατάσχετου λογαριασμού σας σας αποστέλλεται στην πλατφόρμα του προγράμματος.

6. Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών (εφόσον απαιτείται)

Εάν το δάνειό σας έχει απλήρωτες δόσεις, πρέπει να τακτοποιηθούν πριν από την ένταξή σας στο πρόγραμμα επιδότησης. Διαφορετικά, η αίτησή σας ακυρώνεται.

Συγκεκριμένα, εάν το δάνειό σας είναι σε καθυστέρηση:

 • Έως 90 ημέρες και δεν εξοφλήσετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας στο σύνολό τους, αυτές προστίθενται στο κεφάλαιο του δανείου σας και επιμερίζονται στις υπόλοιπες δόσεις σας.
 •  Από 91 ημέρες και πάνω και δεν εξοφλήσετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας στο σύνολό τους, προχωράμε σε ρύθμιση των οφειλών σας, σε συνεννόηση με εσάς έως και τις 31.03.2021.

Για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας, υποβάλλετε αίτηση ρύθμισης οφειλών:

 • Τηλεφωνικά στο 2104847500.
 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα Eurobank.

Αξιολογούμε την αίτησή σας και, εφόσον εγκριθεί, υπογράφουμε σύμβαση για τη ρύθμιση των οφειλών σας, ώστε να υλοποιηθεί μέσα στο χρονικό περιθώριο που ορίζει το πρόγραμμα.

Το δοσολόγιό σας αποστέλλεται στην πλατφόρμα του προγράμματος.

7. Έγκριση και ένταξή σας στο πρόγραμμα

Πραγματοποιούνται οι τελικοί έλεγχοι. Εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια συμμετοχής σας, η αίτησή σας εγκρίνεται.

Λαμβάνετε βεβαίωση από την πλατφόρμα του προγράμματος, που σας ενημερώνει για την ένταξή σας στο πρόγραμμα.

8. Καταβολή επιδότησης και επιτήρηση

Το Δημόσιο καταβάλλει στην τράπεζα το ποσό επιδότησης κάθε δόσης του δανείου σας, μέχρι τη λήξη της περιόδου επιδότησης. Από την πλατφόρμα του προγράμματος ενημερώνεστε ότι το ποσό έχει πιστωθεί στον ακατάσχετο λογαριασμό σας.

Διακοπή επιδότησης και υποχρέωση επιστροφής της

Πρέπει να πληρώνετε με συνέπεια τις δόσεις του δανείου σας και άλλες οφειλές που σχετίζονται με αυτό (ασφάλεια πυρός/σεισμού, ζωής κ.λπ.) στη διάρκεια της επιδότησης και για ένα διάστημα από 6 έως 18 μήνες μετά. Διαφορετικά, η επιδότηση διακόπτεται και θα κληθείτε να επιστρέψετε τις επιδοτήσεις που λάβατε.

Περίοδος επιδότησης και περίοδος επιτήρησης

Είναι αναγκαίο να πληρώνετε σωστά και έγκαιρα τις δόσεις του δανείου σας και άλλες οφειλές που σχετίζονται με αυτό (ασφάλεια πυρός/σεισμού, ζωής κ.λπ.), τόσο κατά την περίοδο της επιδότησης των δόσεων όσο και κατά την περίοδο επιτήρησης.

Η περίοδος επιτήρησης ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της επιδότησης. Η διάρκειά της διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία επιδότησης στην οποία ανήκετε:

 • 1η κατηγορία επιδότησης: Περίοδος επιτήρησης 6 μήνες.
 • 2η κατηγορία επιδότησης: Περίοδος επιτήρησης 12 μήνες.
 • 3η κατηγορία επιδότησης: Περίοδος επιτήρησης 18 μήνες.

Εάν στο δάνειό σας η πληρωμή δόσης δεν είναι μηνιαία (πχ. η δόση απαιτείται κάθε τρίμηνο), η περίοδος επιτήρησης είναι 12 μήνες, ανεξαρτήτως από την κατηγορία επιδότησης.

Σε περίπτωση μη πληρωμής δόσεων

Εάν δεν καταφέρετε να πληρώσετε τις δόσεις του δανείου σας κατά την περίοδο της επιδότησης ή/και κατά την περίοδο επιτήρησης, η επιδότηση διακόπτεται αυτόματα, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπές προϋποθέσεις διακοπής επιδότησης με βάση τον Ν.4714/2020.

Επιπλέον, θα κληθείτε να επιστρέψετε στο Δημόσιο τις επιδοτήσεις που έχετε λάβει μέχρι τότε, συν τον νόμιμο τόκο που αναλογεί.

Μας ρωτούν συχνά για την επιδότηση δόσεων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία

Την πρώτη κατοικία ή την κύρια κατοικία μου αφορά το πρόγραμμα;

Την κύρια κατοικία σας, δηλαδή την κατοικία που χρησιμοποιείτε για ιδιοκατοίκηση.

Ο/Η σύζυγος μου ανήκει στην κατηγορία των πληγέντων από τον Covid-19 αλλά δεν ενέχεται στο δάνειο. Μπορεί να κάνει αίτηση για επιδότηση δόσεων;

Όχι, δεν μπορεί. Για να υποβάλει αίτηση, ο/η σύζυγος πρέπει να συμβάλλεται ο ίδιος/η ίδια στο δάνειο ως οφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυητής.

Ωστόσο, εάν ο/η σύζυγος σας ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς σας έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από την πανδημία και έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα κρατικά μέτρα στήριξης για τον Covid-19, μπορείτε εσείς να υποβάλετε αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα.

Προϋπόθεση είναι να ενέχεστε στο δάνειο με εξασφάλιση την κύρια κατοικία και να πληροίτε και τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Από πλειστηριασμό προστατεύεται η κύρια κατοικία μου, εάν ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα σας προσφέρει μια έμμεση προστασία της κύριας κατοικίας σας. Για να ενταχθείτε σε αυτό τακτοποιείτε τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σας. Με την επιδότηση που λαμβάνετε μπορείτε να αποπληρώνετε πιο εύκολα τις δόσεις σας.

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση μακροχρόνιας αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου σας είναι πιθανό η τράπεζα να εκκινήσει διαδικασία για την εκποίηση του ακινήτου, ως έσχατη λύση.

Η ένταξή σας στο πρόγραμμα δεν αποτρέπει αυτό το ενδεχόμενο.

Πάνω από μία αιτήσεις μπορώ να υποβάλω για να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Όχι. Δεν προβλέπεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ούτε αίτηση για το ίδιο δάνειο από διαφορετικό συνοφειλέτη σε αυτό.

Κι αν έχω περισσότερα δάνεια με εξασφάλιση την κύρια κατοικία μου;

Εάν κάποιο από αυτά τα δάνεια έχει καταγγελθεί, ανήκετε αυτόματα στην 3η κατηγορία επιδότησης.

Εάν δεν έχετε δάνειο που έχει καταγγελθεί, η κατηγορία επιδότησης στην οποία ανήκετε προσδιορίζεται με βάση το δάνειο που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

Αναλυτικά για τις κατηγορίες επιδότησης, ανατρέξτε στον Ν.4714/31.07.2020.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή