ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Ρυθμίσεις για δάνεια με εξασφάλιση

26 Ιουλίου 2021

Εάν έχετε λάβει δάνειο με κάποια μορφή εξασφάλισης και δυσκολεύεστε να το αποπληρώσετε, δείτε πώς μπορείτε να το ρυθμίσετε. Λαμβάνουμε υπόψη τα οικονομικά στοιχεία σας και σας προτείνουμε τη ρύθμιση που σας ταιριάζει.

Προσωρινή μείωση της δόσης δανείου

Μειώνουμε τη δόση του δανείου σας για συγκεκριμένο διάστημα, ώστε να προσεγγίζει την τρέχουσα δυνατότητα αποπληρωμής σας.

Το όφελός σας

Εξασφαλίζετε χαμηλότερη δόση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, διασφαλίζετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας.

Επέκταση διάρκειας και μείωση επιτοκίου δανείου

Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε τη διάρκεια του δανείου σας και συνδυαστικά να μειώσετε μόνιμα το επιτόκιό του.

Για να καθορίσουμε τη διάρκεια και το επιτόκιο της ρύθμισης που σας προτείνουμε, αξιολογούμε τα οικονομικά στοιχεία σας.

Το όφελός σας

Με την αύξηση της διάρκειας πληρώνετε χαμηλότερη δόση για όλη την υπόλοιπη νέα διάρκεια του δανείου σας. Με τη μείωση του επιτοκίου μειώνεται και το ποσό που έχετε να αποπληρώσετε.

Σταδιακή αύξηση δόσης

Εάν το δάνειό σας δεν ανήκει στο χαρτοφυλάκιο Pillar, έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε χαμηλότερη δόση, που σταδιακά αυξάνεται. Καταλήγει σε μια σταθερή τοκοχρεωλυτική δόση, που ανταποκρίνεται στη δυνατότητα αποπληρωμής σας τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Η συνολική διάρκεια της περιόδου που εφαρμόζεται μειωμένο επιτόκιο μπορεί να είναι έως 9 χρόνια.

Για να καθορίσουμε τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης, αξιολογούμε τα οικονομικά στοιχεία σας. Η ρύθμιση μπορεί να συνδυαστεί με:

  • επέκταση της υπόλοιπης διάρκειας του δανείου σας
  • μείωση του υφιστάμενου επιτοκίου
  • ελάφρυνση του χρέους σας

Πώς θα μάθετε σε ποιο χαρτοφυλάκιο ανήκει το δάνειό σας.

Το όφελός σας

Πληρώνετε χαμηλότερη δόση που ανταποκρίνεται στη δυνατότητα αποπληρωμής σας τη δεδομένη χρονική περίοδο. Η δόση αυξάνεται σταδιακά για να σας φέρνει πιο ομαλά στην τελική δόση.

Με τη μείωση επιτοκίου μειώνεται και το προς αποπληρωμή ποσό.

Εφόσον τηρήσετε τη ρύθμισή σας, ενδέχεται να απαλλαγείτε και από ένα μέρος της οφειλής σας.

Ελάφρυνση χρέους

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ένα σημαντικό μέρος της οφειλής σας και να πληρώνετε χαμηλότερη δόση κάθε μήνα. Παράλληλα, μπορείτε να επεκτείνετε την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου σας και να μειώσετε το υφιστάμενο επιτόκιο.

Για να καθορίσουμε τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης, αξιολογούμε τα οικονομικά στοιχεία σας.

Το όφελός σας

Εφόσον τηρήσετε τη ρύθμισή σας, κατά τη λήξη της απαλλάσσεστε από το υπόλοιπο της αρχικής οφειλής σας.

Διαχωρισμός οφειλής

Εάν το δάνειό σας ανήκει στο χαρτοφυλάκιο Pillar, έχετε τη δυνατότητα να αποπληρώνετε μόνο το μέρος της οφειλής σας που ανταποκρίνεται στην τρέχουσα δυνατότητα αποπληρωμής σας. Αυτό αποσβένεται τοκοχρεολυτικά με μειωμένο επιτόκιο και συγκεκριμένη διάρκεια.

Για το υπόλοιπο μέρος της οφειλής σας:

  • δεν υπάρχει απαίτηση δόσης καθ΄ όλη τη διάρκεια του δανείου και το υπόλοιπο γίνεται απαιτητό στη λήξη του δανείου
  • δεν υπάρχει επιβάρυνση με επιτόκιο

Η ρύθμιση αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με ελάφρυνση χρέους.

Για να καθορίσουμε τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης, αξιολογούμε τα οικονομικά στοιχεία σας.

Πώς θα μάθετε σε ποιο χαρτοφυλάκιο ανήκει το δάνειό σας.

Το όφελός σας

Εξασφαλίζετε σημαντικά χαμηλότερη δόση, που βασίζεται στην τρέχουσα δυνατότητα αποπληρωμής σας.

Εφόσον τηρήσετε τη ρύθμισή σας, ενδέχεται να απαλλαγείτε και από ένα μέρος της οφειλής σας.

Οριστική διευθέτηση χρέους

Εάν βρίσκεστε σε οικονομική δυσχέρεια, έχετε τη δυνατότητα να διευθετήσετε οριστικά το χρέος σας. Αρκεί να εξοφλήσετε εφάπαξ μέρος του δανείου σας.

Για την οριστική διευθέτηση του χρέους σας λαμβάνουμε υπόψη τα οικονομικά στοιχεία σας που αποδεικνύουν την οικονομική δυσχέρεια στην οποία βρίσκεστε.

Το όφελός σας

Διευθετείτε οριστικά το χρέος σας με έκπτωση. Απαλλάσσεστε από το υπόλοιπο της οφειλής σας.

Δείτε κι άλλες λύσεις για οριστική διευθέτηση για δάνεια με εξασφάλιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή