ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Δικαιολογητικά για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης

28 Ιουνίου 2021

Τι πρέπει να υποβάλετε στην doValue Greece για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας, εάν είστε φυσικό πρόσωπο ή έχετε επιχείρηση με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το 1.000.000€).

Εάν είστε ιδιώτης

Δείτε τι πρέπει να προσκομίσετε για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης όταν είστε φυσικό πρόσωπο πρωτοφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυητής δανειακών συμβάσεων.

Για την ταυτοποίησή σας

Προσκομίστε την αστυνομική ταυτότητά σας ή το διαβατήριό σας (εφόσον είναι σε ισχύ).

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία σας

Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πιστοποιήσετε τα οικονομικά στοιχεία σας:

 1. Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Φορολογική δήλωση Ε1 (τελευταία) και εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (τελευταίο)
 3. Βεβαίωση απόδοσης ΕΝΦΙΑ (τελευταία)
 4. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει

Για το επάγγελμά σας

Εάν είστε μισθωτός, προσκομίστε βεβαίωση αποδοχών (τελευταία, μηχανογραφημένη από εργοδότη).

Εάν είστε συνταξιούχος, προσκομίστε ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (τελευταίο, μηχανογραφημένο από τον ασφαλιστικό φορέα).

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση για απονομή σύνταξης, προσκομίστε την αίτηση (με υπογραφή και σφραγίδα από τον ασφαλιστικό φορέα). Ειδικά εάν έχετε υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΑ, γίνεται αποδεκτό μηχανογραφημένο αντίγραφο της αίτησης, χωρίς σφραγίδα και υπογραφή από τον ασφαλιστικό φορέα.

Εάν είστε άνεργος, προσκομίστε κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου προκύπτει η ιδιότητα του άνεργου.

Για ειδικές περιπτώσεις αναπηρίας ή προβλημάτων υγείας

Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα στη δική σας περίπτωση, τηλεφωνήστε στο 2104847500.

Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] ή να επισκεφθείτε την doValue Greece: Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων, Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο.

Κατεβάστε και εκτυπώστε το έντυπο με τα δικαιολογητικά φυσικών προσώπων για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης.

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε ατομική επιχείρηση

Δείτε τι πρέπει να προσκομίσετε για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης όταν είστε φυσικό πρόσωπο πρωτοφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυητής δανειακών συμβάσεων.

Για την ταυτοποίησή σας

Προσκομίστε την αστυνομική ταυτότητά σας ή το διαβατήριό σας (εφόσον είναι σε ισχύ).

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία σας

Προσκομίστε μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πιστοποιήσετε τα οικονομικά στοιχεία σας:

 1. Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Φορολογική δήλωση Ε1 (τελευταία) και εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (τελευταίο)
 3. Έντυπο Ε3 (3 τελευταίων ετών)
 4. Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ Φ2 (τρέχουσας χρήσης και προηγούμενου έτους) και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ Φ1 (τελευταία)
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΕΝΦΙΑ (τελευταία)
 6. Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει

Εάν έχετε επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας προσκομίστε επιπλέον:

 1. Οικονομικές καταστάσεις (2 τελευταίων ετών)
 2. Ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών (τρέχουσας χρήσης και προηγούμενου έτους)

Κατεβάστε και εκτυπώστε το έντυπο με τα δικαιολογητικά φυσικών προσώπων για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης.

Εάν έχετε επιχείρηση με βιβλία Β΄ κατηγορίας

Δείτε τι πρέπει να προσκομίσετε για να πιστοποιήσετε τα οικονομικά στοιχεία σας όταν είστε νομικό πρόσωπο πρωτοφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυητής δανειακών συμβάσεων.

 1. Δήλωση Τραπεζικών Οφειλών για νομικά πρόσωπα, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 2. Έντυπο Ε3 (3 τελευταίων ετών), με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του TAXISnet
 3. Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ Φ2 (τρέχουσας χρήσης και προηγούμενου έτους) και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ Φ1 (τελευταία)
 4. Βεβαίωση απόδοσης ΕΝΦΙΑ (τελευταία)
 5. Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει. Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση φορολογικής ενημερότητας από τη ΔΟΥ για οποιοδήποτε λόγο, προσκομίστε υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης ή τη μη ύπαρξη οφειλών.
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει
 7. Απολογιστικό cash flow της τελευταίας χρήσης και προϋπολογιστικό τουλάχιστον για τα επόμενα 3 έτη

Κατεβάστε και εκτυπώστε το έντυπο με τα δικαιολογητικά νομικών προσώπων για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης.

Εάν έχετε επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας

Δείτε τι πρέπει να προσκομίσετε για να πιστοποιήσετε τα οικονομικά στοιχεία σας όταν είστε νομικό πρόσωπο πρωτοφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυητής δανειακών συμβάσεων.

 1. Δήλωση Τραπεζικών Οφειλών για νομικά πρόσωπα, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 2. Έντυπο Ε3 (3 τελευταίων ετών), με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του TAXISnet
 3. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (3 τελευταίων ετών) με το πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή, εφόσον υπάρχει.
  Προσάρτημα ή την ετήσια Οικονομική Έκθεση (για επιχειρήσεις που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως). Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης, οι ισολογισμοί πρέπει να αποστέλλονται με την ένδειξη ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας.
 4. Ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών (τρέχουσας χρήσης και προηγούμενου έτους), με απογραφή, κίνηση περιόδου, κίνηση μήνα και υπόλοιπα
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΕΝΦΙΑ (τελευταία)
 6. Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει. Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση φορολογικής ενημερότητας από τη ΔΟΥ για οποιονδήποτε λόγο, προσκομίστε υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης ή τη μη ύπαρξη οφειλών.
 7. Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει
 8. Απολογιστικό cash flow της τελευταίας χρήσης και προϋπολογιστικό τουλάχιστον για τα επόμενα 3 έτη

Αφού επικοινωνήσετε με το στέλεχος που σας εξυπηρετεί, προσκομίστε επιπλέον:

 1. Ανάλυση τελευταίου βαθμού των λογαριασμών (Λογ. 18, Λογ. 33, Λογ. 45, Λογ. 50, Λογ. 52, Λογ. 53) για τις οικονομικές καταστάσεις και τα προβλεπόμενα στοιχεία (τρέχουσας χρήσης και προηγούμενου έτους)
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης, εφόσον έχει εκδοθεί από ορκωτό λογιστή

Κατεβάστε και εκτυπώστε το έντυπο με τα δικαιολογητικά νομικών προσώπων για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή