ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

14 Ιουλίου 2021

Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση του Covid-19. Συμμετέχουμε στο νέο πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου που επιδοτεί τους τόκους δανείων που έχουν δοθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το επιχειρηματικό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και αξιοποιεί πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Έτσι, σας βοηθάμε να αντεπεξέλθετε στις δανειακές υποχρεώσεις σας για το διάστημα από 01.01.2021 έως και 31.03.2021.

Δικαιούχοι της επιδότησης

Επιδότηση μπορούν να λάβουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, που πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα (για τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βλ. το Παράρτημα ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης 24101/25.02.2021 – ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021).

Επιχειρήσεις στις οποίες έχει δοθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για το πρώτο τρίμηνο του 2021 μπορούν να λάβουν την επιδότηση.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση είναι:

 1. Να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ). Εξαιρούνται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, καθώς και σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. 

  Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται με βάση τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα (για τους οριζόμενους ως εξαιρούμενους τομείς δραστηριότητας βλ. το Παράρτημα V της Υπουργικής Απόφασης 24101/25.02.2021 – ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021). Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μέσα στο 2020 ο έλεγχος γίνεται με βάση τον κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 2. Να περιλαμβάνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης 24101/25.02.2021 – ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021.
 3. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Ε3 ή την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως του ίδιου οικονομικού έτους.
 4. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν.4488/2017.
 5. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της Υπουργικής Απόφασης 24101/25.02.2021 – ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021, είτε κατά την 31.12.2019 και με βάση τα οριζόμενα στην από 19.03.2020/C (2020) 1863 Ανακοίνωση είτε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης.
 6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με βάση απόφαση ΕΕ ή ΔΕΕ.

Επιλέξιμα δάνεια

Επιδότηση τόκων μπορούν να λάβουν δάνεια τακτής λήξης και ομολογιακά δάνεια. Πρέπει να είναι ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησή σας.

Είδη δανείων

Επιδότηση τόκων μπορούν να λάβουν επιχειρηματικά δάνεια:

 • Τακτής λήξης
 • Ομολογιακά

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και:

 • Κοινοπρακτικά δάνεια και συμβάσεις πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών
 • Τιτλοποιημένα δάνεια και πιστώσεις (άρθρο 10 του Ν.3156/2003)
 • Δάνεια και πιστώσεις που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης
 • Δάνεια τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής. Κάθε άλλος τύπος δανειακής συμβάσεως αποκλείεται ρητά.

Ενήμερα δάνεια

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 30.09.2020, δηλαδή να μην ξεπερνούν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς τις 30.09.2020.

Επιλέξιμα είναι και τα δάνεια που δεν ήταν ενήμερα στις 30.09.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή αίτησης για επιδότηση.

Η σύμβαση του δανείου πρέπει να έχει συναφθεί πριν την 01.01.2021.

Επιδότηση τόκων για 3 μήνες

Καλύπτονται οι τόκοι δανείων για το διάστημα από 01.01.2021 έως 31.03.2021. Η συνολική επιδότηση μιας επιχείρησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.800.000€.

Οι τόκοι που καλύπτονται

Η επιδότηση του Δημοσίου καλύπτει τους συμβατικούς τόκους (καθώς και την αναλογούσα εισφορά του Ν.128/75) τριών μηνών για τα δάνεια των επιλέξιμων επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως και 31.03.2021.

Ειδικά για τις συμβάσεις πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς), καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο –πριν ή κατά την 31.12.2020– προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου κατά την 01.01.2021 πιστωτικού ορίου.

Καλύπτονται και καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.01 2021 και αφορούν δόσεις καταβλητέες πριν την έγκριση της αίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα και τα ήδη καταβεβλημένα ποσά συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές του λήπτη στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με ευθύνη του ιδρύματος. Σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών, ήδη καταβεβλημένα ποσά από τον λήπτη της ενίσχυσης αντιλογίζονται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και επιστρέφονται με ευθύνη αυτού.

Τόκοι που δεν καλύπτονται

Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα καθώς και η παρακράτηση φόρου 15% των ομολογιακών δανείων.

Επιπλέον, δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ύψος επιδότησης

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση (συνολικές Covid επιδοτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Β’ Κύκλου Επιδότησης Τόκων) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.800.000 ευρώ σε ονομαστική αξία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης είναι 200.000.000 ευρώ.

Πώς υποβάλλετε την αίτησή σας

Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων. Υποβάλλετε μία αίτηση χρηματοδότησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ηλεκτρονικά έως 16/07

Υποβάλλετε αίτηση για επιδότηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Βρίσκετε την ένδειξη:

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 01.03.2021 στις 12:00 και λήγει στις 16.07.2021 στις 15:00.

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα: την πρώτη μέρα το ψηφίο ΕΝΑ (1), τη δεύτερη μέρα το ψηφίο ΔΥΟ (2) κ.ο.κ, έως τη δέκατη μέρα με ψηφίο ΜΗΔΕΝ (0).

Από την 11η ημέρα και μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

1 αίτηση ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Υποβάλλετε μία αίτηση χρηματοδότησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που αφορά το σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών σας προς αυτό, και επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Εάν πρόκειται για κοινοπρακτικό δάνειο η αίτηση υποβάλλεται στον εκπρόσωπο (agent) των δανειστών. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος (agent) των δανειστών είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, εκχωρεί την αρμοδιότητα και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ενημερώνοντας και τον λήπτη της ενίσχυσης.

Τα στοιχεία της αίτησής σας

Κατά την υποβολή της αίτησής σας πρέπει να:

 1. Συμπληρώσετε στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του σημείου ΥΠΟΒΟΛΗ, όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα I της Υπουργικής Απόφασης 24101/25.02.2021 – ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021.
 2. Επισυνάψετε στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα VI της Υπουργικής Απόφασης 24101/25.02.2021 – ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021.
 3. Οριστικοποιήσετε την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα δικαιολογητικά που σας ζητούνται.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την Διαχειριστική Αρχή, την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων.

Επιπλέον, με την υποβολή της αίτησης αποδέχεστε ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από το ΠΣΚΕ στο email που έχετε δηλώσει στο έντυπο Υποβολής επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.

Παρακολούθησης της πορείας της αίτησής σας

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ενημερώνεστε για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησή σας μέσα από το ΠΣΚΕ.

Αξιολόγηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω του ΠΣΚΕ, με βάση τη σειρά υποβολής τους στο σύστημα.

Αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και οριστικοποιήθηκαν είναι διαθέσιμες προς επιβεβαίωση της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων από τα αρμόδια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ μέσω του ΠΣΚΕ τα στοιχεία των αιτήσεων είναι διαθέσιμα (σε διάφορες μορφές) για χρήση από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

α) Επιβεβαιώνουν την τήρηση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων, με βάση όσα αναγράφονται στα δικαιολογητικά που επισυνάπτουν οι αιτούντες στο ΠΣΚΕ και ενημερώνουν το ΠΣΚΕ με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

β) Προχωρούν στην καταβολή της επιδότησης στους αιτούντες – λήπτες της ενίσχυσης κάθε μήνα, σύμφωνα με όσα προβλέπει η δανειακή σύμβασή τους, ενημερώνοντας για το ποσό της καταβληθείσας επιδότησης το ΠΣΚΕ με τον προσφορότερο τρόπο. Σε περίπτωση που η δανειακή/πιστωτική σύμβαση δεν προβλέπει μηνιαίες καταβολές αλλά καταβολές μεγαλύτερου διαστήματος, καταβάλλονται κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην Υπουργική Απόφαση 24101/25.02.2021 – ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021.

Εάν υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά σας

Κατά την αξιολόγηση της αίτησής σας, εάν το αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διαπιστώσει ελλείψεις ή ασάφειες, μπορεί να σας ζητήσει να τροποποιήσετε ή συμπληρώνεστε τα δικαιολογητικά που έχετε υποβάλει στο ΠΣΚΕ μέσα σε εύλογη προθεσμία που δεν ξεπερνά τις 20 ημερολογιακές ημέρες.

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναρτά τα ορθά έγγραφα στο ΠΣΚΕ τροποποιώντας τα στοιχεία στη σχετική καρτέλα αξιολόγησης. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, μπορεί να προχωρήσει σε αρνητική αξιολόγησή σας.

Στην περίπτωση κοινοπρακτικών δανείων προς επιλέξιμες επιχειρήσεις, η αίτηση και το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλεται στον εκπρόσωπο (agent) των δανειστών.

Εάν εγκριθεί η αίτησή σας

Εάν το αποτέλεσμα της αξιολόγησής σας είναι θετικό, το ΠΣΚΕ ενημερώνεται για το προβλεπόμενο συνολικό ποσό επιδότησης που σας αναλογεί, δηλαδή το ποσό των προβλεπόμενων συμβατικών τόκων. Εάν πρόκειται για κοινοπρακτικό δάνειο η ενημέρωση αφορά το σύνολο του δανείου.

Ενημερώνεστε για την έγκριση της αίτησής σας από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο ΠΣΚΕ και με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα από το σύστημα που αναγράφει την ημερομηνία έγκρισης και το ποσό της επιδότησης που θα λάβετε.

Ως ημερομηνία χορήγησης της επιδότησης λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων στο ΠΣΚΕ για την κάθε πρόταση από το οικείο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Εάν απορριφθεί η αίτησή σας

Εάν η επιχείρησή σας δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει απόφαση απόρριψης, στην οποία αναγράφεται ποιο/ποια από τα προαναφερόμενα σημεία δεν πληρούται/πληρούνται. Αυτή η απόφαση σας κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Για τους λήπτες που δεν εκδίδεται απόφαση απόρριψης τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει εγκριτική απόφαση. Εφόσον πρόκειται για κοινοπρακτικό δάνειο η αξιολόγηση της αίτησης γίνεται από τον εκπρόσωπο των δανειστών.

Για να υποβάλετε ένσταση

Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μπορείτε να υποβάλετε διοικητική ένσταση ηλεκτρονικά μέσα από το ΠΣΚΕ, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων. Για να υποβάλετε ένσταση ηλεκτρονικά συμπληρώνετε τα σχετικά πεδία του σημείου ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται μέσα από το ΠΣΚΕ. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες και γνωστοποιούνται στη ΔΑ και τον δικαιούχο (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ), για να προχωρήσει σε έκδοση συμπληρωματικής εγκριτικής απόφασης, και στο οικείο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σε περίπτωση αναίρεσης της αρχικής αξιολόγησης, ώστε αυτό να προχωρήσει στην καταβολή της επιδότησης.

Ενημερώνεστε για την έγκριση ή απόρριψη της ένστασής σας με email και μέσα από το ΠΣΚΕ, ώστε να λάβετε εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασής της.

Ως ημερομηνία χορήγησης της επιδότησης λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης της αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.

Πώς καταβάλλεται η επιδότησή σας

Από ειδικό λογαριασμό μεταφέρεται στον λογαριασμό του δανείου σας το ποσό επιδότησης που σας αναλογεί για την εξόφληση των τόκων σας.

Μεταφορά του ποσού από ειδικό λογαριασμό

Για την καταβολή της δημόσιας επιδότησης σε κάθε λήπτη, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανοίγει λογαριασμό ειδικού σκοπού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στον οποίο το Δημόσιο πιστώνει τις επιχορηγήσεις για το σύνολο των δικαιούχων σε τρεις δόσεις.

Από αυτόν τον λογαριασμό μεταφέρεται στον λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου σας το ποσό επιδότησης που σας αναλογεί για την εξόφληση των τόκων σας .

Υποχρεώσεις ληπτών της επιδότησης

Οι λήπτες της επιδότησης πρέπει να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις που τους βαρύνουν, όπως αυτές ρητά προβλέπονται και απαριθμούνται στην Υπουργική Απόφαση 24101/25.02.2021 – ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα επιδότησης τόκων για υφιστάμενα δάνεια ΜμΕ

Επικοινωνήστε με το γραφείο ενημέρωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να λύσετε τις απορίες σας:

Επιπλέον, δείτε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για τεχνικά θέματα σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων, επικοινωνήστε με το HELPDESK της ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων):

 • Τηλεφωνικά στο 2107787940, 09:00-17:00
 • Με email στο [email protected]

Επισημαίνεται ότι το παρόν επ’ ουδενί αντικαθιστά την εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση 24101/25.02.2021 – ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021, η οποία και αποτελεί το μόνο κείμενο εξαντλητικής ρυθμίσεως της σχετικής επιδοτήσεως.

Το πρόγραμμα Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων από Covid-19 MμE αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους. Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου Covid-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ).

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή