ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Επικαιροποίηση στοιχείων επιχείρησης

16 Ιουνίου 2021

Είναι κανονιστική υποχρέωσή μας να τηρούμε πλήρη και ορθά στοιχεία και δικαιολογητικά για κάθε οφειλέτη. Δείτε με ποιους τρόπους μπορείτε να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας και ποια δικαιολογητικά θα χρειαστείτε εάν είστε νομικό πρόσωπο.

Πώς να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού σε κατάστημα της τράπεζας Eurobank για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία του νομικού προσώπου και των φυσικών προσώπων που συνδέονται με την επιχείρησή σας.

Επικαιροποίηση στοιχείων νομικού προσώπου επιχείρησης

Προσκομίστε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά και φορολογικά έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά:

Στο κατάστημα Eurobank γίνεται η πιστοποίηση της ταυτότητας των νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπών και αλλοδαπών. Διαπιστώνεται η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός, ο τρόπος εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, η μετοχική σύνθεσή του κ.ο.κ.

Επικαιροποίηση στοιχείων φυσικών προσώπων που συνδέονται με την επιχείρησή σας

Ορισμένα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το νομικό πρόσωπο πρέπει να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους και να πιστοποιήσουν πλήρως τα στοιχεία τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τέτοια πρόσωπα είναι:

 • οι νόμιμοι εκπρόσωποι
 • οι πραγματικοί δικαιούχοι (beneficial owners)
 • Οι εταίροι με ποσοστό πάνω από 25% της επιχείρησης
 • Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της επιχείρησης που κάνουν συναλλαγές εκ μέρους της

Δείτε πώς γίνεται η επικαιροποίηση στοιχείων φυσικών προσώπων

Δικαιολογητικά για ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ)

Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση, το ΔΣ και τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν. Συγκεκριμένα:

Για την ταυτοποίηση της επιχείρησης

Για τον πραγματικό δικαιούχο, τους εκπροσώπους και τη νομιμοποίηση της επιχείρησης χρειάζεται:

 1. Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας
 2. Δήλωση στοιχείων πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας
 3. Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις υπογραφές που δεσμεύουν την επιχείρηση

Εάν υπάρχει μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Προσκομίζετε επιπλέον:

 1. Την απόφαση από την οποία προκύπτει η μεταβολή – όταν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αντικατασταθεί από τα υπόλοιπα μέλη του (εφόσον είναι πάνω από 3)
 2. Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης – όταν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

Προσκομίζετε επιπλέον:

 1. Έγγραφο Ε3
 2. Έγγραφο Ν (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων)

Για τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρηση

Δείτε ποια δικαιολογητικά προσκομίζουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρηση.

Δικαιολογητικά για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση και τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν. Συγκεκριμένα:

Για την ταυτοποίηση της επιχείρησης

Για τον πραγματικό δικαιούχο, τους εκπροσώπους και τη νομιμοποίηση της επιχείρησης χρειάζεται:

 1. Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας
 2. Δήλωση στοιχείων πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

Προσκομίζετε επιπλέον:

 1. Έγγραφο Ε3
 2. Έγγραφο Ν (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων)

Για τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρηση

Δείτε ποια δικαιολογητικά προσκομίζουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρηση.

Δικαιολογητικά για ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ)

Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση και τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν. Συγκεκριμένα:

Για την ταυτοποίηση της επιχείρησης

Για τον πραγματικό δικαιούχο, τους εκπροσώπους και τη νομιμοποίηση της επιχείρησης χρειάζεται:

 1. Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας
 2. Δήλωση στοιχείων πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

Προσκομίζετε επιπλέον:

 1. Έγγραφο Ε3
 2. Έγγραφο Ν (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων)

Για τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρηση

Δείτε ποια δικαιολογητικά προσκομίζουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρηση.

Δικαιολογητικά για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ)

Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση και τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν. Συγκεκριμένα:  

Για την ταυτοποίηση της επιχείρησης

Για τον πραγματικό δικαιούχο, τους εκπροσώπους και τη νομιμοποίηση της επιχείρησης χρειάζεται:

 1. Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας
 2. Δήλωση στοιχείων πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

Προσκομίζετε επιπλέον:

 1. Έγγραφο Ε3
 2. Έγγραφο Ν (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων)

Για τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρηση

Δείτε ποια δικαιολογητικά προσκομίζουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρηση.

Δικαιολογητικά για εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό

Εάν η επιχείρηση έχει πολλές φορολογικές κατοικίες ή έχει έδρα στο εξωτερικό, επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματα του συνεργαζόμενου δικτύου της τράπεζας Eurobank που σας εξυπηρετεί.  

Δικαιολογητικά για τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την επιχείρηση

Ορισμένα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το νομικό πρόσωπο πρέπει να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους και να πιστοποιήσουν πλήρως τα στοιχεία τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα:

Για την ταυτοποίησή τους

Δικαιολογητικά για την ταυτοποίησή τους πρέπει να προσκομίσουν:

 • Οι εταίροι με ποσοστό πάνω από 25%
 • Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης σας

Για τα φορολογικά στοιχεία τους

Δικαιολογητικά για τα φορολογικά στοιχεία τους πρέπει να προσκομίσουν:

 • Οι εταίροι με ποσοστό πάνω από 25%
 • Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης σας

Για τη μόνιμη κατοικία και το τηλέφωνό τους

Δικαιολογητικά για τη μόνιμη κατοικία και το τηλέφωνό τους πρέπει να προσκομίσουν:

 • Οι εταίροι με ποσοστό πάνω από 25%
 • Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης σας
 • Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της επιχείρησής σας που θα κάνουν συναλλαγές εκ μέρους της

Για το επάγγελμά τους

Δικαιολογητικά για το επάγγελμά τους πρέπει να προσκομίσουν:

 • Οι εταίροι με ποσοστό πάνω από 25%
 • Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης σας
 • Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της επιχείρησής σας που θα κάνουν συναλλαγές εκ μέρους της

Γιατί είναι υποχρεωτική η επικαιροποίηση στοιχείων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η doValue οφείλει να τηρεί πλήρη και ορθά στοιχεία και δικαιολογητικά για κάθε οφειλέτη της. Όταν προσέρχεστε για ρύθμιση των οφειλών σας, είναι σημαντικό να έχετε επικαιροποιήσει τα προσωπικά και οικονομικά στοιχεία σας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

Η doValue Greece υποχρεούται να τηρεί πλήρη και ορθά στοιχεία και δικαιολογητικά για το σύνολο των οφειλετών της σύμφωνα με:

 • το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ν.4354/2015)
 • τον Ν.4557/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • τη σχετική Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πληρότητα και ορθότητα στοιχείων

Πλήρη θεωρούμε τα στοιχεία σας όταν στα αρχεία μας τηρούνται:

 1. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που οφείλουμε να έχουμε και
 2. όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που τα πιστοποιούν

όπως ορίζονται από τη νομοθεσία.

Ορθά θεωρούμε τα στοιχεία σας όταν είναι σωστά, αληθή, ακριβή και σε ισχύ.

Τακτική επαλήθευση και επικαιροποίηση

Η επαλήθευση και η επικαιροποίηση των στοιχείων σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι κανονιστική υποχρέωση που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία καθώς και τη μεταξύ μας σχέση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή