ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Οριστική διευθέτηση για δάνεια με εξασφάλιση

24 Ιουλίου 2021

Εάν έχετε λάβει στεγαστικό ή επιχειρηματικό δάνειο με εξασφάλιση ακίνητο και αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες, μπορείτε να το διευθετήσετε οριστικά. Σας βοηθάμε να αποπληρώσετε το δάνειο με πώληση ή μεταβίβαση του ακινήτου σας.

Εθελοντική εκποίηση ακινήτου

Εφόσον έχετε βρει αγοραστή για το ενυπόθηκο ακίνητο σας, μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειό σας με το ποσό από την πώληση του ακινήτου.

Εάν παραμένει ανεξόφλητο κάποιο υπόλοιπο μετά την πώληση, το εξετάζουμε για ρύθμιση. Ενδέχεται και η μερική ή ολική απαλλαγή σας για αυτό το υπόλοιπο.

Για τον καθορισμό της ρύθμισης και πιθανής απαλλαγής, αξιολογούμε τα οικονομικά στοιχεία σας.

Το όφελός σας

Έχετε τη δυνατότητα να βρείτε αγοραστή που θα αγοράσει το ακίνητο σας στην καλύτερη δυνατή τιμή για να αποπληρωθεί το στεγαστικό ή επιχειρηματικό δάνειο σας. Γνωρίζετε από την αρχή την τιμή και έχετε χρόνο να τη διαπραγματευτείτε.

Επιπλέον, εάν στο μεσοδιάστημα τηρήσετε την αποπληρωμή του στεγαστικού ή επιχειρηματικού δανείου σας, διατηρείτε την πιστωτική φερεγγυότητά σας.

Ρύθμιση με συμφωνία πώλησης ακινήτου

Εάν θέλετε να εκποιήσετε το ενυπόθηκο ακίνητό σας, αλλά δεν έχετε βρει αγοραστή ακόμη, αξιολογούμε το ακίνητό και σας βοηθάμε στην αναζήτηση. Όταν βρεθεί αγοραστής, μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειό σας με το ποσό από την πώληση του ακινήτου.

Εάν παραμένει ανεξόφλητο κάποιο υπόλοιπο μετά την πώληση, το εξετάζουμε για ρύθμιση. Ενδέχεται και η μερική ή ολική απαλλαγή σας για αυτό το υπόλοιπο.

Για τον καθορισμό της ρύθμισης και πιθανής απαλλαγής, αξιολογούμε τα οικονομικά στοιχεία σας.

Το όφελός σας

Έχετε τη συνδρομή μας στην αναζήτηση πιθανού αγοραστή. Έρχεστε σε φιλικό διακανονισμό για τη διευθέτηση του δανείου σας. Το ακίνητο σας αποτιμάται σε μια δίκαια τιμή.

Μειώνεται η συνολική οφειλή σας. Εάν παραμένει ανεξόφλητο κάποιο υπόλοιπο, είναι πιθανό να απαλλαγείτε μερικώς ή ολικώς για αυτό.

Εθελοντική παράδοση ακινήτου

Εάν δεν βρίσκετε αγοραστή για το ενυπόθηκο ακίνητό σας, μπορείτε να συμφωνήσετε τη μεταβίβασή του στην τράπεζα. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης γίνεται η αποπληρωμή του δανείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εθελοντική παράδοση είναι το ακίνητο να πληροί ορισμένα κριτήρια.

Εάν παραμένει ανεξόφλητο κάποιο υπόλοιπο μετά τη μεταβίβαση, το εξετάζουμε για ρύθμιση. Ενδέχεται και η μερική ή ολική απαλλαγή σας για αυτό το υπόλοιπο.

Για τον καθορισμό της ρύθμισης και πιθανής απαλλαγής, αξιολογούμε τα οικονομικά στοιχεία σας.

Το όφελός σας

Δεν χρειάζεται να αναζητήσετε αγοραστή. Έρχεστε σε φιλικό διακανονισμό για τη διευθέτηση του δανείου σας. Το ακίνητό σας αποτιμάται σε μια δίκαια τιμή.

Μειώνεται η συνολική οφειλή σας. Εάν παραμένει ανεξόφλητο κάποιο υπόλοιπο, είναι πιθανό να απαλλαγείτε μερικώς ή ολικώς για αυτό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή