ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Διαδικασία για φυσικά πρόσωπα

28 Ιουνίου 2021

Βήμα-βήμα η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων που εφαρμόζει η doValue Greece για φυσικά πρόσωπα με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας του N.4224/2013, όπως ισχύει.

Ποιοι υπάγονται

Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) για φυσικά πρόσωπα αφορά ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Τα φυσικά πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές δανειακών συμβάσεων για:

 • Στεγαστικά δάνεια
 • Καταναλωτικά δάνεια
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Επαγγελματικά δάνεια

Εξαιρέσεις

Δείτε αναλυτικά ποιοι εξαιρούνται από τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη

Στο Στάδιο 1 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) πραγματοποιείται αναλυτική ενημέρωση του Δανειολήπτη, με επίκεντρο τη διερεύνηση των αιτιών που ανέκυψαν και μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να εξετάσει έγκαιρα την ένταξή του στη Δ.Ε.Κ..

Στόχος ενημέρωσης

Στόχος της ενημέρωσης είναι η εξεύρεση λύσης για την αποπληρωμή των οφειλών σε καθυστέρηση.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής, εν όλω ή εν μέρει, κατά το συμφωνημένο πρόγραμμα καταβολών της οφειλής, η Εταιρεία θα προβαίνει αρχικά σε συμβουλευτικού χαρακτήρα επικοινωνία με τον δανειολήπτη. Εάν η καθυστέρηση καταβολής υπερβεί τις 30 ημερολογιακές ημέρες, η Εταιρεία θα προχωρεί στην κατάλληλη «Ειδοποίηση» του δανειολήπτη εντός των επόμενων 15 ημερών, όπως προβλέπεται υπό την Ενότητα Α-Στάδιο 1 στο Κεφάλαιο Τρίτο του Κώδικα Δεοντολογίας.

Τρόποι επικοινωνίας

Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα και να δρομολογήσετε τις αναγκαίες ενέργειες ένταξής σας στη ΔΕΚ, μπορείτε να απευθυνθείτε στα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας Eurobank και την τηλεφωνική γραμμή 2104847500.

Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] ή να επισκεφθείτε τα γραφεία της doValue Greece (Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο, Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων).

Αυτά είναι τα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας για τις ανάγκες εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει ορίσει η doValue Greece για την:

 • υποδοχή των ερωτημάτων των δανειοληπτών
 • παροχή οδηγιών
 • παραλαβή εγγράφων και δικαιολογητικών
 • διεξαγωγή της επικοινωνίας

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας για τις ανάγκες του Κώδικα Δεοντολογίας, θα χρειαστεί να υποβάλετε στην doValue Greece, εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου, πληροφορίες και στοιχεία για την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση.

Συνοφειλέτες ή εγγυητές

Σε περίπτωση που στη δανειακή σύμβασή σας υπάρχουν συνοφειλέτες ή εγγυητές, θα πρέπει και αυτοί να παράσχουν τις αντίστοιχες πληροφορίες και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα.

Συνοδευτικά έγγραφα

Όλα τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτης ή ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας) χρειάζεται να προσκομίσουν:

 1. Την «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση», πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Τα επιπλέον δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο «Δικαιολογητικά Φυσικών Προσώπων για Αξιολόγηση Οικονομικής Κατάστασης».

H doValue Greece δύναται να ζητήσει από τον δανειολήπτη να παρέχει υποστηρικτικά στοιχεία/δικαιολογητικά, αναγκαία για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, καθορίζοντας προθεσμία προσκόμισης αυτών. Περαιτέρω, η doValue Greece διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πρόσθετα στοιχεία / πληροφορίες για την οικονομική σας κατάσταση και από άλλες πηγές, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο δανειολήπτης πρέπει να χαρακτηριστεί ως «Μη Συνεργάσιμος» σε περίπτωση μη ανταπόκρισής του, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, στις προσκλήσεις της doValue Greece για υποβολή των απαιτούμενων ως άνω οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων

Η οικονομική κατάστασή σας αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο Στάδιο 2, ώστε να σας προτείνουμε τις πιθανές λύσεις που ταιριάζουν στην περίπτωσή σας.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση στηρίζεται σε μια σειρά κριτηρίων ώστε να εκτιμώνται, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

 • η περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη,
 • η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος και τη φύση των οφειλών του δανειολήπτη περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών του έναντι άλλων πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή φορολογικών ή άλλων δημοσίων αρχών ή ασφαλιστικών φορέων,
 • το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του δανειολήπτη και
 • η μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών εκ μέρους του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη της περιόδου ρύθμισης.
 • Εμπορική αξία των υφιστάμενων εμπράγματων εξασφαλίσεων (π.χ. προσημείωση επί του ακινήτου σας)
 • Αξία άλλων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη που θα μπορούσαν με τη συναίνεσή του να αποτελέσουν πρόσθετη/-ες εξασφάλιση/-εις.

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση της μελλοντικής ικανότητας του δανειολήπτη για αποπληρωμή των οφειλών του λαμβάνονται υπόψη:

 1. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές αναφέρονται στην ενότητα 5 στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες
 2. Οι παράμετροι που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Α.2 της ΠΕΕ 54/15.12.2015, όπως ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, υγεία κ.λπ., ώστε κατά την εκτίμηση της ικανότητας αποπληρωμής να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες υγείας, κοινωνικοί κ.λπ., που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη.

Στάδιο 4: Πρόταση κατάλληλης λύσης (ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης)

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η doValue Greece προτείνει τη λύση που εκτιμά ως πιο κατάλληλη για κάθε περίπτωση.

Ανάλυση προτεινόμενης λύσης

Αναλύονται όλοι οι σχετικοί όροι για να είναι δυνατή η απόλυτη κατανόηση της προτεινόμενης λύσης.

Ο χρόνος παρουσίασης της προτεινόμενης λύσης από την doValue Greece προς τον δανειολήπτη δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, με χρονική αφετηρία την παραλαβή όλης της απαιτούμενης πληροφόρησης από τον δανειολήπτη κατά το Στάδιο 2, ως περιγράφεται ανωτέρω.

Συναίνεση, αντιπρόταση ή άρνηση

Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην doValue Greece η συναίνεση του δανειολήπτη στην προτεινόμενη λύση ή συγκεκριμένη αντιπρόταση ή η άρνηση της προτεινόμενης λύσης και οποιασδήποτε άλλης πρότασης.

Αντιπρόταση

Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασης, η doValue Greece την αξιολογεί και εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή της: 

(α) είτε συναινεί, 

(β) είτε απαντά εγγράφως στον δανειολήπτη ή (βα) ότι την απορρίπτει και παραμένει ενεργή η αρχική της πρόταση ή (ββ) ότι σας υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι και η τελική, οπότε και σε οποιαδήποτε από αυτές τις υπό (βα) και (ββ) περιπτώσεις,  ο δανειολήπτης έχει 15 εργάσιμες ημέρες για να δηλώσει εγγράφως στην doValue Greece είτε ότι συναινεί στη νέα ή στην αρχική πρότασή της είτε ότι αρνείται να συναινέσει στη νέα πρόταση.

Μη ανταπόκριση και συνέπειες

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δανειολήπτη εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η doValue Greece οφείλει να προβεί στον χαρακτηρισμό του ως μη συνεργάσιμου.

Αυτονόητη συνέπεια είναι ότι η doValue Greece μπορεί στη συνέχεια να κινήσει τις ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων η διαχείριση των οποίων της έχει ανατεθεί π.χ.:

καταγγελία, έκδοση διαταγής πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου που αποτελεί τη μοναδική κατοικία του δανειολήπτη, καθώς και των απαιτήσεων κατά τρίτων, εκποίηση τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από εγγυητές και τρίτα πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι ακόμη κι αν ένας δανειολήπτης δεν κατηγοριοποιείται, κατά τους ορισμούς του Κώδικα Δεοντολογίας, ως μη συνεργάσιμος, (υπό τον όρο της δέουσας ολοκλήρωσης των ενεργειών που απαιτούνται στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας) μπορούν να δρομολογηθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δικαιούχων αυτών.

Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων

Σε περίπτωση που λάβετε ενημέρωση από την doValue Greece για την κατηγοριοποίησή σας ως μη συνεργάσιμου, μπορείτε να υποβάλετε γραπτώς ένσταση.

Χρονικό περιθώριο

Η ένστασή σας αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έγγραφης ενημέρωσης από την doValue Greece.

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ένσταση μόνο μία φορά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας Eurobank και η τηλεφωνική γραμμή 2104847500 βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση doValue Greece, οδός Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο (Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων) ή στείλτε email στο [email protected].

Τρόπος υποβολής ένστασης

Για την ένσταση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο Ένσταση:

 • Σε έντυπη μορφή σε οποιαδήποτε κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας Eurobank.
 • Σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση: doValue Greece, Κύπρου 27 και Αρχιμήδους 18346 Μοσχάτο (Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων).
 • Σε ηλεκτρονική μορφή (συμπληρωμένο και σκαναρισμένο έντυπο) στο email [email protected].

 

Εξέταση ενστάσεων

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από ανεξάρτητη επιτροπή που έχει συγκροτήσει η doValue Greece για τον σκοπό αυτόν.

Η τελική απόφαση της επιτροπής σας γνωστοποιείται εγγράφως εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασής σας, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν οι όροι των υφιστάμενων συμβάσεών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή