ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Ρυθμίσεις για δάνεια και πιστώσεις χωρίς εξασφάλιση

24 Ιουλίου 2021

Εάν έχετε οφειλές από δάνεια ή πιστώσεις χωρίς εξασφάλιση, δείτε πώς μπορείτε να τις ρυθμίσετε. Λαμβάνουμε υπόψη τα οικονομικά στοιχεία σας και σας προτείνουμε τη ρύθμιση που σας ταιριάζει.

Συγκέντρωση οφειλών χωρίς εξασφάλιση σε ένα δάνειο

Εάν οι οφειλές σας από δάνεια και πιστώσεις ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο Eurobank, ERB Recovery DAC ή Mexico, τις συγκεντρώνουμε όλες μία ενιαία τοκοχρεωλυτική ρύθμιση με συγκεκριμένη διάρκεια και μειωμένο επιτόκιο.

Λαμβάνουμε υπόψη τα οικονομικά και προσωπικά στοιχεία σας. Με βάση αυτά, ενδέχεται να λάβετε  προνομιακό επιτόκιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη της προνομιακής περιόδου, το επιτόκιο της ρύθμισής σας επανέρχεται στο ύψος που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη αυτής για όλη την υπόλοιπη διάρκειά της.

Πώς θα μάθετε σε ποιο χαρτοφυλάκιο ανήκει το δάνειό σας.

Το όφελός σας

Συγκεντρώνετε σε μία ρύθμιση όλες τις οφειλές σας. Πληρώνετε χαμηλότερη δόση κάθε μήνα, που προσεγγίζει την τρέχουσα δυνατότητα αποπληρωμής σας. Έτσι, διασφαλίζετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας.

Δυνατότητα ελάφρυνσης χρέους

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ένα σημαντικό μέρος της οφειλής σας και να πληρώνετε χαμηλότερη δόση κάθε μήνα. Εφόσον τηρήσετε τη ρύθμισή σας, μπορείτε επιπλέον να απαλλαγείτε από ένα μέρος της οφειλής σας.

  • Εάν το δάνειό σας ανήκει στο χαρτοφυλάκιο Eurobank, ERB Recovery DAC ή Mexico, ενδέχεται να λάβετε και χαμηλότερο προνομιακό επιτόκιο. Για την προνομιακή περίοδο θα πληρώνετε μόνο κεφάλαιο χωρίς να επιβαρύνεστε με τόκους.
  • Εάν το δάνειό σας έχει λάβει προνομιακή περίοδο, τότε στη λήξη της προνομιακής περιόδου το επιτόκιο επανέρχεται στο ύψος που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της ρύθμισης για όλη την υπόλοιπη διάρκεια αυτής.

Η δυνατότητα ελάφρυνσης χρέους καθορίζεται κατά περίπτωση με βάση τα οικονομικά στοιχεία σας.

Πώς θα μάθετε σε ποιο χαρτοφυλάκιο ανήκει το δάνειό σας.

Το όφελός σας

Εξασφαλίζετε χαμηλότερη δόση. Έτσι, διασφαλίζετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας.

Εφόσον τηρήσετε τη ρύθμισή σας, έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να απαλλαγείτε από ένα μέρος της οφειλής σας.

Οριστική διευθέτηση χρέους

Εάν βρίσκεστε σε οικονομική δυσχέρεια, έχετε τη δυνατότητα να διευθετήσετε οριστικά το χρέος σας. Αρκεί να καταβάλετε εφάπαξ μέρος της οφειλής σας για ένα ή περισσότερα προϊόντα.

Για την οριστική διευθέτηση του χρέους σας λαμβάνουμε υπόψη τα οικονομικά στοιχεία σας που αποδεικνύουν την οικονομική δυσχέρεια στην οποία βρίσκεστε.

Το όφελός σας

Διευθετείτε οριστικά το χρέος σας με έκπτωση. Απαλλάσσεστε από το υπόλοιπο των οφειλών σας.

Αύξηση διάρκειας δανείου αυτοκινήτου με παρακράτηση

Εάν το δάνειο αυτοκινήτου σας ανήκει στο χαρτοφυλάκιο Eurobank, ERB Recovery DAC ή Mexico, έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε τη διάρκειά του. Επιπλέον, ενδέχεται η δόση του δανείου σας να μειωθεί κι άλλο για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Για τη ρύθμιση του δανείου αυτοκινήτου σας λαμβάνουμε υπόψη την ηλικία σας και τα οικονομικά στοιχεία σας.

Πώς θα μάθετε σε ποιο χαρτοφυλάκιο ανήκει το δάνειό σας.

Το όφελός σας

Πληρώνετε χαμηλότερη δόση κάθε μήνα για όλη την υπόλοιπη νέα διάρκεια του δανείου σας. Έτσι, διασφαλίζετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας.

Αύξηση διάρκειας προσωπικού δανείου μισθοδοσίας

Εάν έχετε λάβει προσωπικό δάνειο μισθοδοσίας από την Eurobank, έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε τη διάρκεια του δανείου σας. Επιπλέον, είναι πιθανό η δόση που πληρώνετε να μειωθεί κι άλλο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για τη ρύθμιση του προσωπικού δανείου μισθοδοσίας σας λαμβάνουμε υπόψη την ηλικία σας και τα οικονομικά στοιχεία σας.

Το όφελός σας

Πληρώνετε χαμηλότερη δόση κάθε μήνα για όλη την υπόλοιπη νέα διάρκεια του δανείου σας. Έτσι, διασφαλίζετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή