ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Κώδικας Δεοντολογίας

16 Ιουνίου 2021

Η doValue Greece είναι εναρμονισμένη με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η θέσπιση του οποίου προβλέπεται σε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας (ΦΕΚ Β' 2411/07-06-2021) θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του N.4224/2013, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σήμερα, ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει όπως αναθεωρήθηκε τον Μάιο του 2021.

Εμπιστοσύνη, αμοιβαία δέσμευση και πληροφόρηση

Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, η αμοιβαία δέσμευση και η ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτικού ιδρύματος.

Αφορά περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων οφειλών για την εξεύρεση της κατάλληλης, κατά περίπτωση, λύσης.

Αρχές συμπεριφοράς και βέλτιστες πρακτικές

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται γενικές αρχές συμπεριφοράς και επικοινωνίας, καθώς και βέλτιστες πρακτικές, διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα με στόχο την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης για τις οφειλές σε καθυστέρηση.

Σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε για τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων που εφαρμόζει η doValue Greece με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα: πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές.

Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους τους ενεχομένους στην σύμβαση, πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές.

Φυσικά πρόσωπα

Στον Κώδικα Δεοντολογίας υπάγονται ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με δανειακές συμβάσεις όπως:

 • Στεγαστικά δάνεια
 • Καταναλωτικά δάνεια
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Επαγγελματικά δάνεια

Νομικά πρόσωπα

Πολύ μικρές επιχειρήσεις με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 αφορά δανειακές συμβάσεις σε καθυστέρηση που δεν έχουν καταγγελθεί.

Εξαιρέσεις

Από τον Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται ορισμένα είδη απαιτήσεων και συγκεκριμένες περιπτώσεις οφειλετών.

Απαιτήσεις που εξαιρούνται

Από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται:

 1. Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01.01.2015.
 2. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν κανένα από τα κατωτέρω υπό στοιχεία (α) και (β) όρια:

(α) το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι δανειοληπτών φυσικών προσώπων, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη προς το ίδρυμα ή 

(β) το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περιπτώσεις δανειοληπτών νομικών προσώπων – πολύ μικρών επιχειρήσεων, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη προς το ίδρυμα.

 1. Απαιτήσεις έναντι νομικών προσώπων που δεν αποτελούν «πολύ μικρές επιχειρήσεις».

Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκκινήσει ή δύναται να αναστείλει ή αναστέλλει, την ήδη εκκινηθείσα Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.):

 1. Όταν ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 ή όταν η Εταιρεία έχει κοινοποιήσει στον οφειλέτη πρόσκληση για  εξωδικαστική αναδιάρθρωση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 και για το χρονικό διάστημα έως την για οποιοδήποτε λόγο περάτωση της διαδικασίας ως άκαρπης.
 2. Όταν έχει υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, η οποία δεν τελεί υπό την αίρεση συναίνεσης του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και η Εταιρεία ή ο φορέας της απαίτησης είναι καταλαμβανόμενος πιστωτής ή παράγονται για την Εταιρεία ή τον φορέα της απαίτησης αποτελέσματα δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4738/2020.
 3. Όταν ο δανειολήπτης ή η Εταιρεία ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης του δανειολήπτη και εφόσον επικυρωθεί ή συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4738/2020 ή την παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007, ως η παρ. 1.α) του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 ορίζει, και είναι δεσμευτική για το ίδρυμα.
 4. Όταν ο δανειολήπτης ή η Εταιρεία ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για κήρυξη του δανειολήπτη σε πτώχευση και για το χρονικό διάστημα έως την τυχόν απόρριψή της.
 5. Όταν ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4605/2019 ή του ν. 4469/2017, η οποία εκκρεμεί, ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή η ίδια η διαδικασία, ή όταν ο οφειλέτης έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, η οποία εκκρεμεί.
 6. Όταν συντρέχει η περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020.
 7. Όταν ο δανειολήπτης-νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
 8. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών.

Τονίζεται ότι η Εταιρεία υποχρεούται να εντάξει στο Στάδιο 3 (Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων) της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων δανειολήπτη, εφόσον αυτός προσέλθει και υποβάλει με δική του πρωτοβουλία την απαιτούμενη, κατά τον Κώδικα, πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του, εκτός εάν συντρέχει μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων.

Διαδικασίες

Η doValue Greece εφαρμόζει τα βήματα που προβλέπει η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας του N.4224/2013.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή